چگونه گیاهان در دیوار سبز آب دریافت می کنند؟

سیستم Wallflore می آیند و با سیستم آبیاری ساخته شده است. سیستم آبیاری یکی از مهم ترین قسمت برای دیوار سبز موفق است. سیستم آبیاری از شبکه لوله چکیدن ساخته شده در دیوار حمایت از ساختار زیر است که توسط واحد کنترل مرکزی هوشمند کنترل می شود ساخته شده است. امکانات این سیستم هستند مختلف، از "تنهایی" به طور کامل "تحت وب".

کدام گیاهان را می توان در باغ عمودی نصب کرد؟

انتخاب نوع گیاهان بستگی به ارتفاع و آب و محیط زیست. به طور طبیعی، انتخاب گیاهان موجود برای برنامه های داخلی متفاوت از انتخاب برای برنامه های کاربردی در فضای باز. Wallflore شما با مشاوره برای مشخصات و طراحی پروژه های خاص خود را ارائه می کنند.