زیباشناسی


  • قابلیت اجرا در محیط های عمودی
  • قابلیت اجرا در فضاهای داخلی و خارجی
  • ایجاد طرح های متنوع با استفاده ار پوشش گیاهی
  • قابلیت استفاده در محیط های تبلیغاتی
  • امکان استفاده در ابعاد مختلف
  • تراکم گیاهی بالا